วันอังคารที่ 5 ธันวาคม “พ่อ” มัทธิว 5:48

เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ
เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์@เป็นผู้ดีรอบคอบ

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงพูดถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็น “พระบิดา” (พ่อ) ว่ามีพระลักษณะอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ถ้าคุณเป็น “คุณพ่อ” คุณจะมีลักษณะของคุณพ่อที่ดีเหมือนกับพระเจ้าพระบิดาอย่างไร? ถ้าคุณไม่ได้เป็นคุณพ่อ คำว่า “เหมือนพระบิดาของท่าน” หนุนใจคุณให้ดูแลคุณพ่อของคุณ เหมือนกับที่พระเจ้าพระบิดาดูแลคุณอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ดาเนียล 1-2  1 ยอห์น 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *