วันพุธที่ 6 ธันวาคม “ความปรารถนา” สดุดี 27:13-14

ข้าพเจ้า1.เชื่อแน่ว่า ข้าพเจ้า2.จะเห็นพระคุณของพระเจ้า
ที่ในแผ่นดินของคนเป็น3.จงรอคอยพระเจ้า4.จงเข้มแข็ง
และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด เออ จงรอคอยพระเจ้า

Q1 ผู้เขียนสดุดีมี “ความปรารถนา” และมี “หลักการ” ในการดำเนินชีวิตขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ (ในแผ่นดินของคนเป็น) อย่างไร?
Q2 คำพูดที่ว่า “ข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้า ที่ในแผ่นดินของคนเป็น” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู ฮีบรู 11:1 ประกอบ)
หมายเหตุ:  ฮีบรู 11:1 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ดาเนียล 3-4  1 ยอห์น 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *