วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม “อยู่ในพระเยซูคริสต์” 1 ยอห์น 3:6

ผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ @ผู้นั้นไม่กระทำบาป
ส่วนผู้ใดที่กระทำบาป ผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์ และยังไม่รู้จักพระองค์

Q1 “คนที่อยู่ในพระองค์ (พระเยซูคริสต์)” “คนที่เห็นพระองค์ (พระเยซูคริสต์)” และ “คนที่รู้จักพระองค์ (พระเยซูคริสต์)” จะมีการดำเนินชีวิตอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อ่าน 2 โครินธ์ 5:17 ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอให้คุณเป็นคนที่เห็นพระเยซูคริสต์ รู้จักพระเยซูคริสต์ มีพระองค์อยู่ในชีวิตของคุณ และมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ดาเนียล 5-7 2 ยอห์น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *