วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม “ความรักมั่นคงของพระเจ้า”  บทเพลงคร่ำครวญ 3:22-23

ความรักมั่นคงของพระเจ้า1.ไม่เคยหยุดยั้ง
และพระเมตตาของพระเจ้า2.ไม่มีสิ้นสุดเป็น3.ของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า
ความเที่ยงตรงของพระองค์4.ใหญ่ยิ่งนัก

Q1 ผู้เขียนบทเพลงคร่ำครวญบรรยายถึง “ความรักมั่นคงของพระเจ้า” ไว้อย่างสวยงาม 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 “ความรักมั่นคงของพระเจ้า” เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู สดุดี 69:13 ประกอบ) อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์
หมายเหตุ: สดุดี 69:13 ข้าแต่พระเจ้า แต่ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลาอันเหมาะสม โดยความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ ขอทรงโปรดตอบข้าพระองค์ด้วยความอุปถัมภ์อย่างวางใจได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ดาเนียล 8-10  3 ยอห์น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *