วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม “นำหน้าคุณ” เฉลยธรรมบัญญัติ 1:30

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้นำหน้าท่านทั้งหลาย
พระองค์จะทรงต่อสู้เผื่อท่านทั้งหลาย
ดังที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้แก่ท่านทั้งหลายในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่านทั้งหลาย

Q1 คำว่า “ผู้นำหน้าท่าน” “ต่อสู้เผื่อท่าน” และ “ต่อหน้าต่อตาท่านทั้งหลาย” แสดงให้เห็นถึง “การทรงพระชนม์อยู่” และ “การทรงสถิต” ของพระเจ้าท่ามกลางชนชาติอิสราเอลอย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรง “นำหน้าคุณ” และ “ต่อสู้เผื่อคุณ” ในชีวิตของคุณที่ผ่านมาอย่างไร?  (ดู สดุดี 23:2-3 ประกอบ) อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น
หมายเหตุ: สดุดี 23:2-32 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ 3 ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โฮเชยา 1-4   วิวรณ์ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *