คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023

หัวข้อ: “พระเยซูทรงเป็นความสว่าง II”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 8:31-47
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *