วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม “ทำการดี” สดุดี 32:7

พระองค์1.ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์ พระองค์2.ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากความยากลำบาก พระองค์3.ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้

Q1 พระเจ้าทรง “ทำการดี” ในชีวิตของผู้เขียนสดุดี เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานมอบ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” ต่างๆ ที่คุณมีในชีวิตไว้กับพระเจ้า ขอให้พระเจ้าทรง “ทำการดี” ในชีวิตของคุณ


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โฮเชยา 5-8 วิวรณ์ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *