วันอังคารที่ 12 ธันวาคม “วางใจ” อิสยาห์ 26:3-4

ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์
เพราะเขาวางใจในพระองค์ จงวางใจในพระเจ้าเป็นนิตย์
เพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลานิรันดร์

Q1 คำว่า “พระองค์ทรงรักษา” และ “ทรงเป็นศิลานิรันดร์” เกี่ยวข้องกับ “ความไว้วางใจ” อย่างไร?
Q2 “จงวางใจในพระเจ้าเป็นนิตย์” มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณในวันนี้อย่างไร? (ดู สดุดี 28:7 ประกอบ) หมายเหตุ: สดุดี 28:7 พระเจ้าทรงเป็นพระกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์ และจิตใจของข้าพเจ้าก็ปีติยินดียิ่ง ข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โฮเชยา 9-11  วิวรณ์ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *