วันพุธที่ 13 ธันวาคม “สำนึกผิด” สดุดี 34:18

พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำ และทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิด

Q1 คำว่า “ทรงอยู่ใกล้” “ทรงช่วย” แสดงให้เห็นถึง “ความปรารถนาดี” ของพระเจ้าที่มีต่อ “ผู้ที่สำนึกผิด” เพราะทำในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)
Q2 ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด ถ้าคุณมี “สิ่งที่ผิดพลาด” ในชีวิต อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ และอธิษฐานสารภาพกับพระจ้า และขอกำลังในการยืนขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โฮเชยา 12-14  วิวรณ์ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *