วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม“ท่าทีในการอธิษฐาน” มัทธิว 6:6

ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐาน@จงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว
@จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ
และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงสอนถึง “ท่าทีในการอธิษฐาน” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง”)
Q2 คำพูดที่ว่า “จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน” ช่วยให้คุณมั่นใจในคำตอบที่จะได้รับ ผ่านคำอธิษฐานอย่างไร? (ดู มัทธิว 7:7-8 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 7:7-87 “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 8 เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยเอล 1-3  วิวรณ์ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *