วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม “อธิษฐานเผื่อ” เอเฟซัส 3:16-17

ขอให้พระองค์ทรง1.โปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน
โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์
 2.พระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อ
เพื่อว่าเมื่อท่าน3.ได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว

Q1 เปาโลอธิษฐานเผื่อ “ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า” ที่เมืองเอเฟซัสอย่างไร?
Q2 “การหยั่งรากลงในความรักของพระเจ้า” มีผลทำให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไร? (ดู เอเฟซัส 3:18-19 ประกอบ) หมายเหตุ: เอเฟซัส 3:18-1918 ท่านก็จะได้มีความสามารถหยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด ถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก 19 คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อาโมส 1-3 วิวรณ์ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *