วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม “มอบภาระทั้งหมด” สดุดี 55:22

จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะ1.ทรงค้ำจุนท่าน
พระองค์จะ2.ไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีจึง “มอบภาระทั้งหมด” ที่ท่านมีไว้กับพระเจ้า? (สังเกตคำหลังคำว่า “จะ”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐาน “มอบภาระทั้งหมด” ที่คุณมีไว้กับพระเจ้า (ดู ลูกา 1:37 ประกอบ)
หมายเหตุ:  ลูกา 1:37 เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อาโมส 4-6  วิวรณ์ 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *