วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม “ผลอันดีในทุกสิ่ง” โรม 8:28

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วย1.คนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง 
คือ2.คนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

Q1 “คนแบบไหน” ที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้ “เกิดผลอันดี” ในทุกสิ่ง?
Q2 อะไรคือ “ผลอันดี” จากพระเจ้า ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ลองเขียนออกมาสัก 2 อย่าง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับผลอันดีเหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อาโมส 7-9  วิวรณ์ 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *