คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2023

หัวข้อ: “พระเยซูทรงเป็นความสว่าง III”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 8:48-59
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *