วันอังคารที่ 19 ธันวาคม “ยึดมั่น” ฮีบรู 10:23

ขอให้เรายึดมั่นในความหวัง ที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้น
โดยไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อ

Q1 การยึดมั่นใน “ความหวัง” และ “ความเชื่อ” เกี่ยวข้องกับ “ความสัตย์ซื่อ” ของพระเจ้าอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 4:18 ประกอบ)
Q2 พระเจ้าทรงสำแดง “ความสัตย์ซื่อ” ในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 4:18 เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยนาห์ 1-4  วิวรณ์ 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *