วันพุธที่ 20 ธันวาคม “ความรักของพระเจ้า” โรม 8:32

พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่ได้ทรงโปรดประทาน
พระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทาน
สิ่งสารพัดให้เราทั้งหลาย ด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ

Q1 คำว่า “มิได้ทรงหวง” “เพื่อประโยชน์แก่เรา” และ “จะไม่ทรงโปรด” แสดงให้เห็นถึง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อมนุษย์ในเรื่อง “ความรอด” อย่างไร? (ดู ยอห์น 3:17 ประกอบ)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตวันนี้ให้สมกับ “ความรักของพระเจ้า” ที่มีให้กับคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 3:17 เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: มีคาห์ 1-3  วิวรณ์ 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *