วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม “คนที่วางใจในพระเยซูคริสต์”   ยอห์น 3:16

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก
จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น1.จะไม่พินาศ แต่2.มีชีวิตนิรันดร์

Q1 “คนที่วางใจในพระเยซูคริสต์” จะเป็นอย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานเผื่องานคริสตมาสของคริสตจักรในปีนี้ทั้งภาคภาษาจีน และภาคภาษาไทย ขอ “ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์” จะถูกประกาศออกไป


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: มีคาห์ 6-7  วิวรณ์ 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *