วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม “พระนาม” อิสยาห์ 9:6

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า
“1.ที่ปรึกษามหัศจรรย์ 2.พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 3.พระบิดานิรันดร์ 4.องค์สันติราช”

Q1 อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึง “การมาบังเกิด” ของพระเยซูคริสต์ และบอกถึง “พระนาม” (ชื่อ) ที่จะถูกกล่าวถึงพระองค์ 4 พระนาม คืออะไรบ้าง?
Q2 เมื่อคุณต้อนรับพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต คุณได้รู้จักพระองค์ภายใต้ “พระนาม” ทั้ง 4 พระนามอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้รู้จักพระองค์ในมุมที่แตกต่างกัน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: นาฮูม 1-3  วิวรณ์ 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *