วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม “แผนการของพระเจ้า” ลูกา 1:30-31

แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า
“มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว
ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู”

Q1 แม้ว่านางมารีย์จะ “หวาดกลัว” ต่อ “แผนการของพระเจ้า” ที่ทรงเลือกเธอให้ตั้งครรภ์ และ “ให้กำเนิดพระเยซูคริสต์” แต่สุดท้ายเธอก็ยอมจำนนกับพระเจ้า เพราะเหตุใด? (ดู ลูกา 1:34, 37-38 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีส่วนใน “แผนการของพระเจ้า” และบอกเรื่องราว “คริสตมาส” หรือชวนเพื่อนๆ มาโบสถ์อย่างไร?
หมายเหตุ: ลูกา 1:34 ฝ่ายมารีย์ทูลทูตสวรรค์ นั้นว่า “เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่”ลูกา 1: 37-3837 “เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้” 38 ส่วนมารีย์จึงทูลว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน” แล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไป


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ฮาบากุก 1-3  วิวรณ์ 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *