คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2023講道2023年12月24日(主日)

หัวข้อ: “อย่ากลัวเลย”
題目:
“不要怕!”
ข้อพระคัมภีร์: ลูกา 1:26-38
聖經經文:路加福音 1:26-38
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
講員:陳文明傳道
แปล: อ.เหอจื้อผิง
翻譯:何澤平牧師

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *