วันอังคารที่ 26 ธันวาคม “เป็นเรื่องน่ายินดี” ยากอบ 1:2-3

ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
 ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า
@การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง

Q1 ทำไมยากอบจึงแนะนำให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” ที่เข้ามาในชีวิตโดยถือว่า “เป็นเรื่องน่ายินดี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า”)
Q2 คุณจะมอง “ความทุกข์ลำบาก” ที่เข้ามาในชีวิต โดยถือว่า “เป็นเรื่องน่ายินดี” ได้อย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 12:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 12:9 แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ฮักกัย 1-2  วิวรณ์ 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *