วันพุธที่ 27 ธันวาคม “ผู้ที่รอบคอบ” สดุดี 119:1-2

บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุข
คือ1.ผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้า

2.ผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุข
คือ3.ผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้อธิบายถึงลักษณะของ “ผู้ที่ดีรอบคอบ” ไว้ คืออะไรบ้าง?
Q2 ลักษณะของ “ผู้ที่ดีรอบคอบ” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู มาระโก 12:30 ประกอบ)
หมายเหตุ: มาระโก 12:30 และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เศคาริยาห์ 1-4  วิวรณ์ 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *