วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม “การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ” ปัญญาจารย์ 12:13-14

จบเรื่องแล้ว ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว 1.จงยำเกรงพระเจ้า
และ2.รักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละ3.เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง
ด้วยว่าพระเจ้าจะทรง4.เอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษา
พร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั่ว

Q1 ปัญญาจารย์ให้ “คำเตือนสติสุดท้าย” สำหรับ “การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ” ไว้ 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “คำเตือนสติสุดท้าย” ไปใช้สำหรับ “การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ” ในช่วงสุดท้ายของปีนี้ อย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 10:23 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 10:23 เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เศคาริยาห์ 5-8  วิวรณ์ 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *