วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม “ในปีที่ผ่านมา” ยูดา 1:24-25

ขอพระเกียรติ พระอานุภาพ ไอศวรรย์ และศักดานุภาพ
จงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้ม
และทรงนำท่านให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์
ให้ปราศจากตำหนิ และมีความร่าเริงยินดี  คือแด่พระเจ้าองค์เดียว
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา โดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ทั้งในอดีตกาล ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึงการดำเนินชีวิตของคุณ “ในปีที่ผ่านมา” พระเจ้าทรงได้รับเกียรติ ได้รับการยกชูพระนาม ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ผ่านการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึงการดำเนินชีวิต “ในปีที่จะมาถึง” พระเจ้าจะได้รับเกียรติ ได้รับการยกชูพระนาม ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ผ่านการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง และอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: มาลาคี 1-4  วิวรณ์ 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *