วันอังคารที่ 2 มกราคม มัทธิว 7:7-8 “ขอ”

“จง*ขอแล้วจะได้ จง*หาแล้วจะพบ จง*เคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน
เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ และทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึง “สอน” และ “สั่ง” (จง)* ให้เราที่ซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าต้อง “อธิษฐาน” (ขอ) ต่อพระเจ้า?
Q2 คำว่า “จะได้” “จะพบ” “จะเปิด” หนุนใจคุณให้มีชีวิตแห่งการอธิษฐานมากขึ้นอย่างไร? (ดู หมายเหตุ และ สดุดี 55:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: “สั่ง” (จง)* คำว่า “จง” เป็นคำสั่ง คำว่า “จะได้” “จะพบ” และ “จะเปิด” ไม่ได้หมายความว่า “เราจะได้รับทุกอย่างที่เราขอ” แต่หมายความว่า พระเจ้าจะฟังและตอบสนองต่อคำอธิษฐานของเรา ไม่ทอดทิ้งคำอธิษฐานของเราสดุดี 55:17 ทั้งเวลาเย็น เวลาเช้า และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญ และพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 4-6 มัทธิว 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *