วันพุธที่ 3 มกราคม 1 ยอห์น 3:2 “ลูกของพระเจ้า”

ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า
และเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้
แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น
เราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์
เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น

Q1 คำว่า “เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า” และ “เราจะเป็นเหมือนพระองค์” เกี่ยวข้องกับ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร?
Q2 วันนี้คุณดำเนินชีวิตสมกับการ “เป็นลูกของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 5:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: เอเฟซัส 5:1-21เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก 2และจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเรา และประ ทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 7-9  มัทธิว 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *