วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม สดุดี 16:11 “วิถีแห่งชีวิต”

พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์1.มีความยินดีเปี่ยมล้น
ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์2.มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์

Q1 ผู้ที่ได้รับการสำแดง และปฏิบัติตาม “วิถีแห่งชีวิต” ของพระเจ้า จะได้รับผลลัพธ์อย่างน้อย 2 ประการ คืออะไรบ้าง
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตตาม “วิถีแห่งชีวิตของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู สดุดี 1:2 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 1:2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 10-12 มัทธิว 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *