วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 1 โครินธ์ 9:26-27 “คนที่ใช้การได้”

ดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมาย
ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลม
แต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้
เพราะเกรงว่า@เมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว
@ตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

Q1 อะไรคือ “เป้าหมาย” ของเปาโล ที่ทำให้ท่านต้อง “ต่อสู้” ต้อง “ทุบตี” ตัวเองให้แข็งแรง? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะเป็น “คนที่ใช้การได้” ในสายพระเนตรของพระเจ้าในด้าน “การประกาศข่าวประเสริฐ” อย่างไร? (ดู โรม 10:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 13-15 มัทธิว 5:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *