วันอังคารที่ 9 มกราคม เอเฟซัส 4:26-27 “ความโกรธ”

“จะโกรธก็โกรธได้ แต่1.อย่าทำบาป”
2.อย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่ 3.อย่าให้โอกาสแก่มาร

Q1 “ความโกรธ” เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกๆ คน แต่มี 3 สิ่งที่เปาโลสอนให้ระมัดระวังเมื่อเรามีความโกรธ คืออะไรบ้าง?
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณกำลังขัดแย้ง/โกรธกับใครอยู่บ้าง? คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปแก้ไขความขัดแย้ง/ความโกรธที่คุณมีอย่างไร? (ดู สดุดี 37:8-9 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 37:8-98 จงระงับความโกรธ และละความพิโรธ อย่าฉุนเฉียว มีแต่จะชั่วไป 9 เพราะคนที่ทำชั่วจะถูกตัดออกไป แต่ผู้ที่รอคอยพระยาห์เวห์จะได้แผ่นดินเป็นมรดก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 23-24 มัทธิว 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *