วันพุธที่ 10 มกราคม 1 โครินธ์ 6:12 “ทำสิ่งทุกสิ่งได้”

“ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้” 1.แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์
“ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้” 2.แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย

Q1 เปาโลได้ให้ “คำแนะนำ” ในการใช้เสรีภาพที่ตนเองมี สำหรับการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” นี้ไปใช้ใน “การตัดสินใจ” กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตของคุณอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 25-26 มัทธิว 8:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *