วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม โรม 12:15 “เข้าใจผู้อื่น”

จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้คุณเข้าใจและมีส่วนร่วมใน “ความสุข” และ “ความทุกข์” ของผู้อื่นอย่างไร? (ดู กาลาเทีย 6:2 ประกอบ)
Q2 ลองคิดดูว่า มีใครที่คุณรู้จักกำลังประสบความสำเร็จ คุณจะมีส่วนร่วมยินดี ร่วมชื่นชมยินดีอย่างไร? มีใครที่คุณรู้จัก กำลังตกอยู่ในความทุกข์โศกเศร้าในชีวิต คุณจะมีส่วนแบ่งเบาความทุกข์โศกเศร้าของคนคนนั้นอย่างไร?
หมายเหตุ: กาลาเทีย 6:2 จงช่วยรับภาระของกันและกัน และด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 27-28 มัทธิว 8:18-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *