วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 1 เธสะโลนิกา 5:17-18 “อธิษฐานขอบคุณ”

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี
เพราะนี่แหละ@​เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์

Q1 ทำไมคริสเตียนจึงควร “อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า” สำหรับทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะนี่แหละ”)
Q2 ลองทบทวนดูว่า มีเรื่องใดบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ แต่คุณยังไม่ได้ขอบคุณพระเจ้า ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องเหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 29-30  มัทธิว 9:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *