วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม ลูกา 6:27-28 “ศัตรู”

แต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่า 1.จงรักศัตรูของท่าน
2.จงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่าน 3.จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน
4.จงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่าน

Q1 พระเยซูทรงสอนให้เราตอบสนองต่อ “ศัตรู” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำเอาคำสอนนี้ไปใช้กับ “คนที่คุณไม่ชอบ” หรือ “ศัตรูของคุณ” อย่างไร? (ดู โรม 12:20-21ประกอบ) หมายเหตุ: โรม 12:20-2120 แต่ว่า “ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำเช่นนั้น จะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดี” 21 อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 33-35 มัทธิว 10:1-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *