คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2024

หัวข้อ: “เราเป็นผู้เลี้ยงที่…”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 10:11-18
ผู้เทศนา: คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *