วันจันทร์ที่ 15 มกราคม มาระโก 6:49-50 “การอัศจรรย์”

เมื่อพวกสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเล พวกเขาคิดว่าเป็นผี
แล้วพากันร้องเสียงดัง เพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัว
แต่ในทันใดนั้น พระองค์แย้มพระโอษฐ์
ตรัสกับพวกเขาว่า “ทำใจดีๆ เถิด นี่เราเอง อย่ากลัวเลย”

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงกระทำ “การอัศจรรย์” มากมายหลายครั้งในชีวิตของเหล่าสาวก ลองคิดทบทวนดูว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำ “การอัศจรรย์” ในชีวิตของคุณอย่างไร? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง
Q2 คำพูดของพระเยซูที่ว่า “ทำใจดีๆ เถิด นี่เราเอง อย่ากลัวเลย” จะเป็นกำลังใจ และช่วยให้คุณเห็นถึง “การอัศจรรย์” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ผ่านปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่อย่างไร? (ดู ยอห์น 11:40 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 11:40 พระเยซูตรัสกับนาง (มารธา) ว่า “เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่า ถ้าเธอเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า?”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 36-38 มัทธิว 10:16-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *