วันอังคารที่ 16 มกราคม ลูกา 21:3-4 “ถวาย”

พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆ ว่า
หญิงม่ายยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อน
เพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวาย
แต่ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุด
ยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมด”

Q1 คำว่า “เงินเหลือใช้” “เงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิต” และ “มาใส่ถวาย” ช่วยให้เราเห็นถึงท่าทีและความแตกต่างในการถวายทรัพย์ของ “หญิงม่าย” และ “คนทั้งปวง” อย่างไร?
Q2 คุณจะเลียนแบบ และนำท่าทีในการถวายทรัพย์ของหญิงม่ายคนนี้มาใช้ในการถวายทรัพย์ของคุณอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 9:7 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 9:7 แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย ไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 39-40 มัทธิว 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *