วันพุธที่ 17 มกราคม ฟีลิปปี 1:6 “เริ่มต้นการดี”

ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดี*ไว้ในพวกท่าน
จะทรงทำให้สำเร็จ*จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์

Q1 สิ่งใดคือ “การดี” ที่พระเจ้าได้ “ตั้งต้น” ไว้ในชีวิตของคุณ? (ดู หมายเหตุ* ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ขัดขวางไม่ให้ “การดี” ที่พระเจ้าตั้งต้นไว้ในชีวิตของคุณเดินไปสู่ความสำเร็จ? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง อธิษฐานขอให้ “การดี” ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคุณ
หมายเหตุ: การดี* หมายถึง การที่พวกเขาได้รับการช่วยกู้ให้รอด และการมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ผ่านการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตกระทำให้สำเร็จ* หมายถึง การรักษาชีวิตเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์ ไม่ทอดทิ้งความเชื่อกลางคันจนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 41-42 มัทธิว 12:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *