วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม มัทธิว 5:6 “ความชอบธรรม”

คนที่หิวและกระหายความชอบธรรม@ก็เป็นสุข เพราะว่า@พระเจ้าจะทรงให้อิ่ม

Q1 “ผู้ที่หิวและกระหายความชอบธรรม” จะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า? (สังเกตคำหลังคำว่า “ก็เป็น” “เพราะว่า”)
Q2 “ความชอบธรรม” และ “ผลลัพธ์” ของการแสวงหาความชอบธรรม จะเกิดขึ้น และเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: ความชอบธรรม หมายถึง ความดีงาม และความถูกต้อง (ตามหลักคำสอนของพระคัมภีร์)


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 43-45 มัทธิว 12:22-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *