วันศุกร์ที่ 19 มกราคม กาลาเทีย 1:24 “ก็เพราะ…”

พวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้า ก็เพราะข้าพเจ้า

Q1 “ชีวิตของคุณ” เป็นเหตุให้คนรอบๆ ข้าง “สรรเสริญพระเจ้า” ในด้านใดบ้าง?
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณว่า ยังมีสิ่งใด ที่คุณต้องการได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า เพื่อคนรอบๆ ข้างจะสรรเสริญพระเจ้า อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า (อ่าน 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 46-48 มัทธิว 13:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *