วันเสาร์ที่ 20 มกราคม สุภาษิต 14:12 “คิดว่า…ถูก”

มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูก แต่ปลายทางคือความมรณา

Q1 มี “ความคิด” “ความเชื่อ” “คำพูด” และ “การกระทำ” ใดบ้าง ในชีวิตของคุณที่ “คิดว่าถูก” แต่ “ขัดแย้ง” กับ “คำสอนของพระเจ้า” และกำลังพาคุณไปสิ้นสุดที่ความตาย ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง
Q2 คำพูดของพระเยซูในยอห์น 14:6 ที่ว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” จะช่วยให้คุณหันหลังจาก “ความคิด” “ความเชื่อ” “คำพูด” และ “การกระทำ” ที่จะนำคุณไปสิ้นสุดที่ความตายได้อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 49-50 มัทธิว 13:31-58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *