รายการ วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2024

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น.  และ รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. และ รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2024

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์                   
ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ         
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม: ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณชูพรรณ จองธุระกิจ คุณกอบกาญจน์ ลี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *