วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม ฟีลิปปี 4:4 “ชื่นชมยินดี”

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด”

Q1 คำว่า “ชื่นชมยินดี” และ “ในองค์พระผู้เป็นเจ้า” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ทุกเวลา” และ “ขอย้ำอีกครั้ง” อย่างไร?Q2 คิดถึง และเขียนถึง “ความชื่นชมยินดี” ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณสัก 2 เรื่อง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า และขอพระองค์ทรงประทานความชื่นชมยินดีให้กับคุณในทุกๆ วันของชีวิต


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 1-3  มัทธิว 14:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *