คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2024

หัวข้อ: “พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 9:1-41
ผู้เทศนา: อ.มะลิ ชินพฤทธิวงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *