วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2 โครินธ์ 1:4 “หนุนใจ”

พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา
เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย

ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ
ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า

Q1 คิดถึง “ปัญหา” หรือ “ความทุกข์ยาก” ในสัปดาห์ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณ พระเจ้าทรงมีส่วน “หนุนใจคุณ” ใน “ปัญหา” และ “ความทุกข์ยาก” ที่เกิดขึ้นอย่างไร?
Q2 มีใครที่คุณรู้จัก และกำลังเผชิญหน้ากับปัญหา หรือความทุกข์ลำบากเหมือนกับคุณหรือเปล่า คุณจะมีส่วนช่วย “หนุนใจ” คนเหล่านั้น เหมือนที่พระเจ้าทรงหนุนใจคุณอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 4-6  มัทธิว 14:22-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *