วันอังคารที่ 23 มกราคม 1 ยอห์น 1:5 “ความสว่าง”

นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และบอกกับพวกท่าน
คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย

Q1 พระเจ้าทรงเป็น “ความสว่าง” และช่วยให้คุณหลุดพ้นจาก “ความมืด” ในชีวิตของคุณอย่างไร? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง
Q2 คุณจะสะท้อน “ความสว่างของพระเจ้า” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณไปยังคนรอบๆ ข้างอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 7-8 มัทธิว 15:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *