วันพุธที่ 24 มกราคม มาระโก 8:36 “ชีวิต”

เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิต*ของตน

Q1 ถ้าพระเยซูถาม “คำถาม” นี้กับคุณ คุณจะตอบพระองค์ว่าอย่างไร? (ดูความหมายของคำว่า “ชีวิต”* ประกอบ)
Q2 คุณ “ดำเนินชีวิต” วันนี้ เพื่อให้ได้มาและรักษา “สิ่งของที่มีอยู่” หรือเพื่อให้ได้มาและรักษา “จิตวิญญาณ” ที่พระเจ้าทรงประทานให้? (ดู โคโลสี 3:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: ชีวิต* ในที่นี้หมายกึง การมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ การได้รับความรอด การมีชีวิตนิรันดร์ และรอดพ้นจากการพิพากษาโคโลสี 3:1-21 เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า 2 จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 9-11 มัทธิว 15:21-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *