วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 1 เปโตร 1:6-7 “การทดลอง”

ในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้
จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆ นานาชั่วระยะหนึ่ง
1.เพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่าน
(อันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ ที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟ)
2.จะนำไปสู่การสรรเสริญ 3.ศักดิ์ศรี และ4.เกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ

Q1 ทำไมเปโตรบอกให้เราเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์” ที่เกิดขึ้นจาก “การทดลอง” ต่างๆ ที่มีเข้าในชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการเผชิญหน้ากับ “การทดลอง” ที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 10:13 ประกอบ)
หมายเหตุ : 1 โครินธ์ 10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 12-13 มัทธิว 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *