วันอังคารที่ 30 มกราคม มัทธิว 6:34 “กระวนกระวาย”

เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้
เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว

Q1 พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามเรา “กระวนกระวาย” แต่ให้หลักการสำหรับเราใน “การจัดการ” กับ “ความกระวนกระวาย” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า” และ “แต่ละวัน”)
Q2 มัทธิว 6:33 ที่ว่า “แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้” หนุนใจคุณในการเผชิญหน้ากับ “ความกระวนกระวาย” ในชีวิต และดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 23-24 มัทธิว 20:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *