วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เอเฟซัส 4:16 “สามัคคีธรรม”

เนื่องจากพระองค์นี้เอง ร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกัน
โดยทุกๆ ข้อต่อที่ประทานมานั้น และเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้ว 
ก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก

Q1 คำว่า “ได้รับการเชื่อม” “ประสานเข้าด้วยกัน” “จำเริญและเสริมสร้าง” “ความรัก” และ “ทำงานตามหน้าที่” เกี่ยวข้องกับ “เนื่องจากพระองค์ (พระเยซูคริสต์)” และการมี “สามัคคีธรรมกับพี่น้อง” ในคริสตจักรอย่างไร?
Q2 คุณจะทำให้ “การสามัคคีธรรมกับพี่น้อง” ในคริสตจักรพระคุณเติบโตขึ้นในความเชื่อได้อย่างไร? (ดู สดุดี 133:1-3 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 133:1-31 ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด ที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 2 เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ ไหลลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลลงมาบนคอเสื้อของท่าน 3 เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมน ซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 29-30 มัทธิว 21:23-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *