วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ลูกา 18:40-41 “เจ้าปรารถนา….”

พระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่ และทรงสั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์
เมื่อเขามาใกล้แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านปรารถนาจะให้เราทำอะไร
แก่ท่าน?” เขาทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้”

Q1 ถ้าวันนี้ พระเยซูทรงถามคุณว่า “เจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้า” คุณจะตอบพระองค์อย่างไร?
Q2 คำตอบของพระเยซูตรัสใน ลูกา 18:42 ที่ว่า “จงเห็นเถิด ความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้ว” หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 34-35  มัทธิว 22:23-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *